Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Uczeń bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w sieci. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Uczeń bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie w domach przez uczniów, tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Mobilne środowisko edukacyjne w mojej szkole – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu. Ocena na podstawie sprawozdania, opinii uczniów przesłanych on-line, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Obejrzenie w domach przez uczniów filmików, np. na youtube o tematyce braku anonimowości w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Autoprezentacja uczniów na portalach społecznościowych – zagrożenia związane z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? Agresja i przemoc rówieśnicza wynikająca z fascynacji grami”. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie w domach przez uczniów plakatów pod hasłem „Uczeń bezpieczny w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczeń bezpieczny w sieci”, który przeprowadzi w w okresie od 18.05.2021 r. do 18.07.2021 r., formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że w razie gdyby realizacja części z zadań konkursowych nie była możliwa z uwagi na obowiązujące obostrzenia, należy te zadania pominąć i nie będzie to miało wpływu na ocenę udziału szkoły/przedszkola w konkursie.
Z poważaniem
Studium Prawa Europejskiego

 

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 14 maja 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2021 r.
 • Adres jury konkursu Uczeń bezpieczny w sieci: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczenwsieci.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja

w okresie od 18.05.2021 r. do 18.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 maja 2021 r.

Program kursu:
 1. Cyberprzemoc – charakterystyka oraz skala zjawiska.
 2. Realne zagrożenie a system reagowania na cyberprzemoc.
 3. Monitorowanie i kontrola zagrożeń cyberprzemocy w szkole i w domu.
 4. Zjawiska patologiczne (agresywne, antyspołeczne) będące efektem uzależnień od Internetu.
 5. Mechanizmy działania sprawcy, świadka oraz wsparcie ofiary przemocy w Internecie.
 6. Edukacja dzieci i młodzieży dla bezpieczeństwa w sieci. Profilaktyka oraz terapia uzależnień.
 7. Ochrona dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą – aspekty prawne, psychologiczne, wychowawcze.
 8. Współpraca szkoły z rodzicami oraz organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie zagrożenia w sieci.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.