Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce oświatowej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce oświatowej

który odbędzie się w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

Program kursu:
 1. Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty.
 2. Organizacja opieki i kształcenia dzieci i młodzieży uchodźczej wynikającej ze specustawy.
 3. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w kontekście organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 4. Narzędzia diagnostyczne dostosowane do możliwości językowych dzieci, w tym testy niewerbalne oraz nieobciążone kulturowo.
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb oraz możliwości ucznia.
 6. Charakterystyka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wskazówki do pracy z:
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niewidomymi i słabo widzącymi,
  • niesłyszącymi i słabo słyszącymi,
  • autyzmem,
  • niepełnosprawnością ruchową,
  • chorobami przewlekłymi,
  • ADHD,
  • poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się,
  • specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
  • wybitnie zdolnymi.
 7. Dziecko ze spe w sytuacji kryzysowej, traumatycznej oraz z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.