Zamówienia publiczne w nowej formule

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zamówienia publiczne w nowej formule”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Zamówienia publiczne w nowej formule

które odbędzie się:

 

 • 24 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9.30 do 16.00 w Bydgoszczy (miejsce szkolenia zostanie podane w połowie kwietnia)
Plan szkolenia

9:50 – 11:20

 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu poprzez omówienie celowości i zasadności wprowadzenia nowej regulacji prawnej do polskiego porządku prawnego.
 2. Zmiany funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem wpływu prawa europejskiego na polski porządek prawny.
 3. Przepisy ogólne wynikające z nowej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – w tym:
   • zakres regulacji – zmiany w terminologii,
   • wyłączenia stosowania ustawy,
   • zasady udzielania zamówień publicznych – naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nowo wprowadzona zasada efektywności zamówień publicznych, zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych, Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego,
   • polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień,
   • nowe podejście ustawodawcy do stosowania przepisów do zamówień o charakterze mieszanym,
   • czynności przed wszczęciem postępowania – nowe zasady ustalania wartości zamówienia, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, SWZ, zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą,
   • zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i zamówienia bagatelne – czyli nowe podejście do tzw. “małych zamówień”,
   • Zamawiający i Wykonawcy,
   • pełna elektronizacja zamówień publicznych,
   • komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą,
   • dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak dokumentować przebieg postępowania w sposób transparentny i przejrzysty, o załącznikach do protokołu.

11:20 – 11.30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
  1. przygotowanie postępowania:
   • analiza potrzeb Zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców,
   • ogłoszenia,
   • opis przedmiotu zamówienia,
   • zmiany w przepisach dotyczących wadium,
   • przedmiotowe środki dowodowe;
  2. kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
   • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
   • warunki udziału w postępowaniu,
   • udostępnienie zasobów,
   • podmiotowe środki dowodowe;

– tryby udzielania zamówień publicznych – przepisy ogólne, omówienie trybów,
– czynności dokonywane w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nowe zasady otwarcia ofert, zmiany w wezwaniach do wyjaśnień/uzupełnień dokumentów, nowa regulacja dotycząca wykazania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, rażąco niska cena, omyłki,
– aukcja elektroniczna,
– wybór najkorzystniejszej oferty/unieważnienie postępowania,
– zakończenie postępowania.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
   • zakres stosowania,
   • Ogłoszenia,
   • kwalifikacja podmiotowa Wykonawców,
   • tryby udzielania zamówień publicznych – omówienie trybów.
 2. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień publicznych:
   • umowa ramowa,
   • dynamiczny system zakupów,
   • konkurs.

13:00 – 13:25 Lunch

13:25 – 15:50

 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
   • przepisy ogólne – nowe zasady kształtowania umów, w tym dwustronność umowy, równoważenie stron umów, klauzule abuzywne, doprecyzowanie instytucji prawa opcji, obligatoryjne postanowienia umowne, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
   • obligatoryjność stosowania zapisów dotyczących zaliczkowania lub częściowych płatności,
   • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
   • zmiany umów – kiedy aneks, kiedy odrębne postępowanie,
   • odstąpienie od umowy,
   • Podwykonawstwo,
   • kary w umowie,
   • możliwość żądania odszkodowania.
 2. Środki ochrony prawnej – tryb rozpatrywania odwołań, nowy katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnych, zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnictwa w procesie odwoławczym, odwołanie do Prezesa KIO, usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – nowe narzędzie w zamówieniach publicznych.
 4. Zmiany w przepisach dotyczących kontroli udzielania zamówień publicznych – przepisy ogólne, przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.
 5. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.

Wzory dokumentów (zbiór wzorów dokumentów).

16:00 Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Sylwetka prelegenta: Monika Konopka – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni praktyk z zakresu zamówień publicznych. Brała udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Doświadczenie w zamówieniach publicznych zdobywała stopniowo, rozpoczynając swoją karierę na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych w instytucji państwowej. Zarządzała procesem inwestycyjnym, a także brała udział wielu w projektach dofinansowanych ze środków UE. Obecnie kierownik działu zamówień publicznych w prywatnej firmie.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 600 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 17 kwietnia 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

„Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. stanowi nową regulację prawną w zakresie zamówień publicznych, która diametralnie zmieni działający obecnie system zamówień publicznych w Polsce. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, Zamawiający i Wykonawcy, do końca tego roku są zobligowani do zapoznania się z obszerną regulacją prawną (nowa ustawa składa się aż z 623 artykułów), by móc stosować ją w praktyce.
Celem wprowadzenia nowej regulacji prawnej jest dostosowanie prawa polskiego do obowiązujących dyrektyw unijnych, a także uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, usprawnienie i przyspieszenie procedury udzielania zamówień publicznych, poprawę pozycji wykonawców na rynku zamówieniowym. Poprzez wprowadzenie licznych zmian, w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych, zamierzeniem ustawodawcy jest uzyskanie efektywności, innowacyjności i przejrzystości systemu.

Katalog zmian jest szeroki. Dla przykładu zmiany dotyczą:
– nowej terminologii – np. zamówienia bagatelne, SWZ;
– wprowadzenie progu bagatelności wyrażonej w PLN;
– wprowadzenie konsultacji rynkowych;
– nowa procedura udzielania zamówień publicznych dla zamówień o wartości większej niż progi unijne i zamówień o wartości mniejszej niż progi;
– nowe zasady otwarcia ofert;
– liczne zmiany w zakresie przepisów dotyczących umów – w tym zrównoważenie stron umowy, wprowadzenie klauzul abuzywnych, doprecyzowanie instytucji prawa opcji i nie tylko;
– zmiany w środkach ochrony prawnej;
– wprowadzenie możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, jako nowe narzędzie w zamówieniach publicznych (mediacja koncyliacja);
– zmiany prowadzące do usprawnienia kontroli zamówień publicznych;
i wiele innych.