Zastosowanie kosztorysów w praktyce

ZAPRASZAMY NA KURS „Zastosowanie kosztorysów w praktyce”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zastosowanie kosztorysów w praktyce

realizowanym w okresie od 16.02.2022 r. do 16.04.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Krótka powtórka teorii:

  1.1. Podstawy prawne kosztorysowania.
  1.2. Cele i funkcje kosztorysów.
  1.3. Ogólne zasady sporządzania kosztorysów.

 2. Kosztorys jako podstawa wyceny wartości zamówienia na roboty budowlane:

  2.1. Opis przedmiotu zamówienia:

  2.1.1. Dokumentacja projektowa.
  2.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
  2.1.3. Program funkcjonalno-użytkowy.
  2.1.4. Cykl życia obiektu budowlanego.

  2.2. Wycena wartości zamówienia:

  2.2.1. Przedmiar.
  2.2.2. Kosztorys inwestorski.
  2.2.3. Szacunkowa wartość zamówienia jako postawa ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.

 3. Kosztorys jako podstawa ustalenia wartości odtworzeniowej w wycenie nieruchomości:

  3.1. Ustalenie kosztów odtworzenia.
  3.2. Ustalenie stopnia zużycia technicznego.

 4. Kosztorys jako podstawa zawarcia umowy o roboty budowlane z indywidualnym inwestorem na przykładzie inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych):

  4.1. Norma PRO jako narzędzie do wyceny wartości planowanej inwestycji drogowej.
  4.2. Instrukcja sporządzenia kosztorysu krok po kroku.
  4.3. Znaczenie kosztorysu powykonawczego przy ostatecznym rozliczeniu inwestora.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!