Zmiany w nadzorze pedagogicznym w roku szkolnym 2021/2022

ZAPRASZAMY NA KURS „Zmiany w nadzorze pedagogicznym w roku szkolnym 2021/2022”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zmiany w nadzorze pedagogicznym w roku szkolnym 2021/2022

który odbędzie się w okresie od 05.10.2021 r. do 05.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
  1. Wykładnia przepisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  2. Kontrola organu sprawującego nadzór pedagogiczny, sytuacja szkoły lub innej placówki w relacjach z kontrolującym, tryb kontroli, protokół z kontroli, odmowa dyrektora szkoły lub placówki podpisania protokołu, postępowanie odwoławcze, dodatkowe czynności kontrolne.
  3. Zadania organów nadzoru pedagogicznego, procedury planowania i wykonywania nadzoru.
  4. Zadania kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w funkcjonowaniu systemu nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania, modelowe opracowania szkolnych planów nadzoru pedagogicznego, zadania rad pedagogicznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.