Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy oraz nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora

ZAPRASZAMY NA KURS „Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy oraz nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy oraz nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora

w okresie od 05.02.2019 r. do 05.05.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu

1. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2018 r.
• Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r.
• Dokumentacja oceny pracy nauczyciela – wzory dokumentów.
• Tryb zasięgania wymaganych opinii – wzory dokumentów.
• Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania.
• Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela.
• Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
• Regulamin oceny pracy nauczycieli.
• Szkolne/przedszkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
• Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne. – wzór pisma o opinię.
• Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
• Przepisy przejściowe – planowanie pierwszych ocen pracy dokonywanych, z mocy ustawy na podstawie nowych przepisów.

2. Nowe zasady awansu zawodowego:
Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli:
• ustawa Karta Nauczyciela po zmianach;
• ustawa o finansowaniu zadań oświatowych;
• akty wykonawcze.

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego:
• zasady dokonywania oceny;
• stopnie oceny;
• wpływ oceny na rozwój zawodowy nauczyciela.

Stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich:
• omówienie procedury.

Nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne:
• wydłużenie okresu stażu dla nauczyciela stażysty;
• postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego;
• powoływanie komisji egzaminacyjnych.

Wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
• wydłużenie przerw pomiędzy stażami oraz wyjątki.

Zasady stosowania przepisów dotychczasowych — omówienie przepisów przejściowych.

Każdy uczestnik otrzyma:

  • Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
  • Przykładowe wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
  • Formularze oceny pracy nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
  • Wzory druków niezbędnych w procedurze awansu zawodowego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!