Zmiany w zamówieniach publicznych z uwzględnianiem inflacji, zmian w umowach oraz wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

ZAPRASZAMY NA KURS „Zmiany w zamówieniach publicznych z uwzględnianiem inflacji, zmian w umowach oraz wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zmiany w zamówieniach publicznych z uwzględnianiem inflacji, zmian w umowach oraz wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

w okresie od 18.04.2023 r. do 18.06.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 kwietnia 2023 r.

Program kursu:
 1. Zmiany w zamówieniach publicznych – specyfika umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Ustawowe ograniczenia dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych.
 4. Wykluczenie rosyjskich wykonawców z udziału w zamówieniach publicznych, kary pieniężne z tytułu ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmiot podlegający wykluczeniu lub z tytułu brania udziału w postępowaniu.
 5. Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne – szczególne rozwiązania dla rynku zamówień publicznych w związku z wojną w Ukrainie, w tym kwestie porozumienie dotyczące rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego, skorzystanie z możliwości zawarcia ugody dotyczącej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Udzielanie zamówień publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy – wnioski i podsumowanie.
 7. Zmiany w minimalnych progach unijnych.
 8. Zmiany w zakresie i formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programie funkcjonalno-użytkowym.
 9. Zmiany w określaniu metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 10. Konsekwencje inflacji na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględnienie inflacji w zamówieniach publicznych, klauzule waloryzacyjne – teoria, przykłady, praktyka.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!