Ochrona danych osobowych zgodna z RODO. Co się zmieni i jak przygotować się do nowych regulacji obowiązujących od 25 maja 2018 r. (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona danych osobowych zgodna z RODO. Co się zmieni i jak przygotować się do nowych regulacji obowiązujących od 25 maja 2018 r. (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO. Co się zmieni i jak przygotować się do nowych regulacji obowiązujących od 25 maja 2018 r.  (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Nowe rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (2016/679):
  • Rys historyczny.
  • Zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE, która została implementowana do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, nowym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które należy stosować bezpośrednio.
  • Przesłanki zastąpienia dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem 2016/679.
  • Kiedy zmiany wejdą w życie?
 2. Nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem:
  • Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
  • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci.
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  • Przetwarzanie danych przez Grupy Kapitałowe.
  • One-stop-shop.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych.
  • Ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji dla podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób.
 3. Inspektor Ochrony Danych:
  • Zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Inspektora Ochrony Danych.
  • Wyznaczenie inspektora ochrony danych.
  • Status inspektora ochrony danych.
  • Zadania inspektora ochrony danych.
  • Procedura oceny skutków i konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Nowy organ nadzorczy w ochronie danych:
  • Organ nadzorczy: nowa rola, status, zadania i uprawienia.
  • Obowiązek zgłaszania przez administratora danych, naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość – do 20 000 000 EUR, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 5. Przekazywanie danych poza UE, kodeksy, certyfikacja, Europejska Rada Ochrony Danych:
  • Rozszerzenie terytorialnego zakresu stosowania europejskich przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
  • Certyfikacja ochrony danych osobowych.
  • Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) – nowy organ.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych norm prawnych ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać również w Polsce. Uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Przepisy zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r.Administrator danych będzie zobligowany do powołania Inspektora Ochrony Danych (w miejsce obecnego ABI) w określonych przypadkach, min. w podmiotach publicznych.Nowe rozporządzenie będzie wykorzystywane wprost bez potrzeby wdrożenia do obecnych przepisów wewnętrznych. Do tego czasu zmienią się również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (ustawa, rozporządzenia). Zmiana pociąga za sobą dostosowanie systemów ochrony danych osobowych stosowanych w podmiotach. W związku z tym Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (przyszli Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych) mogą zacząć analizować przepisy, żeby przygotować się do wdrożenia zmian.Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC