O Studium

Studium Prawa Europejskiego jest placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie statutu (Statut Studium).

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Podmiotem prowadzącym placówkę Studium Prawa Europejskiego jest Instytut Badań nad Demokracją spółka z o.o.

Studium Prawa Europejskiego prowadzi działalność dydaktyczną w formie kursów e-learningowych z zakresu przedsiębiorczości, administracji i oświaty.

Regulamin Studium Prawa Europejskiego (Regulamin)

Polityka prywatności Studium Prawa Europejskiego (Polityka prywatności)

 

 

Przy Studium Prawa Europejskiego działa Rada Naukowa Studium Prawa Europejskiego (Zobacz skład Rady).