Administracyjny asystent medyczny (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Administracyjny asystent medyczny (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administracyjny asystent medyczny (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
 2. Zarządzanie podmiotem leczniczym – uprawnienia i obowiązki organów zarządczych i nadzorczych, relacje zewnętrzne i wewnętrzne placówki.
 3. Prawo pracy. Obowiązki i prawa pracodawców i pracowników.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 5. Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa personelu medycznego.
 6. Usługi rynku medycznego i system finansowania.
 7. Zasady obiegu dokumentacji.
 8. Dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Archiwizacja dokumentacji medycznej.
 9. Standardy korespondencji – jak korespondować na wysokim poziomie treści i formy (vademecum + wzory + ćwiczenia).
 10. Obowiązki sprawozdawcze w podmiotach leczniczych. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań.
 11. Zasady prowadzenia ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących, korespondencja papierowa oraz elektroniczna, obieg dokumentów.
 12. Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych pacjentów.
 13. Podstawy rachunkowości.
 14. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.