Administracyjny asystent medyczny

ZAPRASZAMY NA KURS „Administracyjny asystent medyczny”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administracyjny asystent medyczny

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – X edycja

realizowanym w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
 2. Zarządzanie podmiotem leczniczym – uprawnienia i obowiązki organów zarządczych i nadzorczych, relacje zewnętrzne i wewnętrzne placówki.
 3. Prawo pracy. Obowiązki i prawa pracodawców i pracowników.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 5. Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa personelu medycznego.
 6. Usługi rynku medycznego i system finansowania.
 7. Zasady obiegu dokumentacji.
 8. Dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Archiwizacja dokumentacji medycznej.
 9. Standardy korespondencji – jak korespondować na wysokim poziomie treści i formy (vademecum + wzory + ćwiczenia).
 10. Obowiązki sprawozdawcze w podmiotach leczniczych. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań.
 11. Zasady prowadzenia ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących, korespondencja papierowa oraz elektroniczna, obieg dokumentów.
 12. Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych pacjentów.
 13. Podstawy rachunkowości.
 14. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.