Bezpieczny i przyjazny żłobek XLVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów żłobków, pod nazwą

Bezpieczny i przyjazny żłobek XLVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Żłobki, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Bezpieczny i przyjazny żłobek”oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności małych dzieci, wdrażanie do samodzielności. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz rozbudzanie ciekawości, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju.
 2. Placówki przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Bezpieczny i przyjazny żłobek”

 1. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie polityki lub procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców oraz zapewnienie dostępu do informacji o instytucjach, w których można otrzymać pomoc. Przestrzeganie zasad dotyczących liczebności grup, organizowanie spotkań z rodzicami, prowadzenie rozmów indywidualnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Dzieci biorą udział w codziennych zabawach na świeżym powietrzu – Pogoda to nie przeszkoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji zdjęciowej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Wspieranie rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych, między innymi poprzez organizację zajęć pt. Pysznie, zdrowo, kolorowo – w ramach których dzieci przygotowują z pomocą opiekunów kanapki lub inną przekąskę. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Dzieci wykonują grupową pracę plastyczną pt. Owocowa przygoda. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie Dnia Wymarzonego Bohatera. Dzieci przychodzą do żłobka w odpowiednim przebraniu, biorą udział w grach i zabawach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przygotowane posiłki są urozmaicone i zgodne z zaleceniami zawartymi w aktach prawnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć i jadłospisów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizowanie rodzinnych uroczystości, np. Dzień Babci, Mamy, Taty, Rodziny… Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Dzieci wspólnie z członkami rodziny wykonują pracę plastyczną na dowolny temat. Zorganizowanie wernisażu przygotowanych prac. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Organizowanie codziennych zajęć ruchowych pt. Wesołe wygibasy. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju. Ocena na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej z wybranych zajęć Mały Odkrywca (polisensorycznych, aktywizujących, eksperymentalnych) przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczny i przyjazny żłobek”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje żłobków o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy żłobków.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez żłobki należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@żłobek.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczny i przyjazny żłobek XLVI edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawa prawna funkcjonowania żłobka.
 2. Standardy lokalowe, sanitarne i opiekuńcze.
 3. Kwalifikacje opiekuna.
 4. Wolontariusz.
 5. Rozwój małego dziecka.
 6. Działania profilaktyczne i zapobieganie wypadkom.
 7. Współpraca z rodzicami.
 8. Zasady dotyczące żywienia.
 9. Zabawa na różnych etapach rozwoju – praktyczne propozycje.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!