Biblioteka przyjazna uczniowi XLII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Biblioteka przyjazna uczniowi XLII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI

 1. Przeprowadzenie przez Bibliotekarzy szkolnych sondażu wśród wybranych grup wiekowych wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów pn. „Czy czytanie jest trendy?”. Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie wyników sondażu przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 2. Przeprowadzenie pogadanek w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury.
 3. Samokształcenie ucznia – umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek. Zorganizowanie w wybranych klasach cyklicznych zajęć korzystania ze zbiorów. Ocena na podstawie pisemnej informacji wynikającej z obserwacji Bibliotekarza wybranej grupy uczniów.
 4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 6. Działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym. Ocena na podstawie informacji opisujących formę podejmowanych promocji przesłanej do jury przez Bibliotekarzy.
 7. Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie przesłanych do jury konkursu wybranych, np. zdjęć ze spotkania.
 8. Przygotowanie przez Bibliotekarza szkolnego opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Ocena na podstawie pisemnych opinii przesłanych do jury konkursu.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów z podziałem na wiek, gdzie wygranego wyłaniają uczniowie głosowaniem poprzez podniesienie ręki. Tematyka może dotyczyć wierszy poświęconych Patronowi Szkoły lub wierszy ulubionego poety. Ocena na podstawie zdjęć, treści wiersza oraz zestawienia głosów.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Biblioteka przyjazna uczniowi, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie bibliotekarze, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 października 2024 r.
 • Adres jury konkursu Biblioteka przyjazna uczniowi: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przyjazna-biblioteka.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Biblioteka przyjazna ucznia XLII edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Organizacja biblioteki szkolnej.
 2. Standaryzacja i normalizacja w bibliotekarstwie.
 3. Dobór materiału czytelniczego.
 4. Konstruowanie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych.
 5. E – biblioteka. Nowe technologie informatyczne w bibliotece.
 6. Współpraca bibliotekarza z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami.
 7. Prawo autorskie w praktyce biblioteki.
 8. Ochrona danych osobowych w praktyce biblioteki. Elektroniczna archiwizacja danych.
 9. Trendy rozwoju bibliotekarstwa w Polsce i na świecie.
 10. Źródła finansowania kultury: z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich i in.
 11. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.