Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)

Program kursu:

I. Definicja biznesplanu

   1. Definicja biznesplanu.
   2. Funkcje Biznesplanu.
   3. Cechy dobrego biznesplanu.
   4. Jak przygotować się do pisania biznesplanu.
   5. Struktura biznesplanu:
    • co powinien zawierać biznesplan;
    • jak powinien wyglądać biznesplan;
    • streszczenie – najważniejsze elementy;
    • informacje o firmie;
    • pracownicy;
    • plan techniczny projektu wraz z harmonogramem (wykres GANTA);
    • schemat analizy marketingowej (SWAT, 4P, 5 sił Portera);
    • plan finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych;
    • prognozowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych;
    • koszty inwestycji;
    • montaż finansowy;
    • kalkulacja przychodów i kosztów;
    • rachunek przepływów pieniężnych w biznesplanie;
    • ocena opłacalności projektu – NPV;
    • analiza wskażnikowa;
    • analiza ryzyka.

II. Sporządzenie studium wykonalności

   1. Struktura studium wykonalności.
   2. opis i uzasadnienie projektu.
   3. Powiązanie inwestycji z innymi realizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.
   4. Zbieżność celów inwestycji z celami Programu Operacyjnego, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie.
   5. Analiza finansowa w studium wykonalności (finansowa trwałość projektu, wskaźniki efektywności finansowej).
   6. Ocena efektywności projektu.
   7. Analiza ryzyka. Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji.
   8. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
   9. Trwałość projektu.
   10. Wpływ projektu na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko).
   11. Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji.
   12. Analiza wrażliwości na zmiany podstawowych parametrów kosztowych, przychodowych i inwestycyjnych.

III. Najczęściej popełnianie błędy przy opracowaniu biznesplanów i studiów wykonalności.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

         • komputer z łączem internetowym
         • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
         • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

         • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.