Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:

I. Definicja biznesplanu

   1. Definicja biznesplanu.
   2. Funkcje Biznesplanu.
   3. Cechy dobrego biznesplanu.
   4. Jak przygotować się do pisania biznesplanu.
   5. Struktura biznesplanu:
    • co powinien zawierać biznesplan;
    • jak powinien wyglądać biznesplan;
    • streszczenie – najważniejsze elementy;
    • informacje o firmie;
    • pracownicy;
    • plan techniczny projektu wraz z harmonogramem (wykres GANTA);
    • schemat analizy marketingowej (SWAT, 4P, 5 sił Portera);
    • plan finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych;
    • prognozowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych;
    • koszty inwestycji;
    • montaż finansowy;
    • kalkulacja przychodów i kosztów;
    • rachunek przepływów pieniężnych w biznesplanie;
    • ocena opłacalności projektu – NPV;
    • analiza wskażnikowa;
    • analiza ryzyka.

II. Sporządzenie studium wykonalności

   1. Struktura studium wykonalności.
   2. opis i uzasadnienie projektu.
   3. Powiązanie inwestycji z innymi realizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.
   4. Zbieżność celów inwestycji z celami Programu Operacyjnego, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie.
   5. Analiza finansowa w studium wykonalności (finansowa trwałość projektu, wskaźniki efektywności finansowej).
   6. Ocena efektywności projektu.
   7. Analiza ryzyka. Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji.
   8. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
   9. Trwałość projektu.
   10. Wpływ projektu na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko).
   11. Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji.
   12. Analiza wrażliwości na zmiany podstawowych parametrów kosztowych, przychodowych i inwestycyjnych.

III. Najczęściej popełnianie błędy przy opracowaniu biznesplanów i studiów wykonalności.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.