Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:

I. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne:

 1. Wprowadzenie do prawa podatkowego.
 2. Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo podatkowe a prawo cywilne i handlowe.
 3. Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.
 4. Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
 5. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. Opinia prawna w sprawie podatkowej.

II. Materialne prawo podatkowe:

 1. Ogólne materialne prawo podatkowe – zobowiązania podatkowe.
 2. Podatek od towarów i usług.
 3. Podatek akcyzowy i podatek od gier.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez organy gmin.
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 8. Podatek od spadków i darowizn.

III. Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe:

 1. Postępowanie administracyjne przez organami podatkowymi, w tym praktyczne aspekty składania pism procesowych.
 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i pisma procesowe w sprawach podatkowych.
 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 4. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji.
 5. Organy podatkowe i kontrola podatkowa.
 6. Prowadzenie ewidencji podatkowych. Deklaracje podatkowe.

IV. Organy kontroli skarbowej i należności skarbowe. Prawo karne skarbowe:

 1. Organy kontroli skarbowej. Kontrola skarbowa.
 2. Opłata skarbowa.
 3. Prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia.

V. Rachunkowość:

 1. Podstawy rachunkowości.

VI. Prawo celne:

 1. Wybrane zagadnienia prawa celnego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.