Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Doradca podatkowy (bez limitu czasowego*)
Program kursu:

I. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne:

 1. Wprowadzenie do prawa podatkowego.
 2. Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo podatkowe a prawo cywilne i handlowe.
 3. Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.
 4. Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
 5. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. Opinia prawna w sprawie podatkowej.

II. Materialne prawo podatkowe:

 1. Ogólne materialne prawo podatkowe – zobowiązania podatkowe.
 2. Podatek od towarów i usług.
 3. Podatek akcyzowy i podatek od gier.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez organy gmin.
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 8. Podatek od spadków i darowizn.

III. Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe:

 1. Postępowanie administracyjne przez organami podatkowymi, w tym praktyczne aspekty składania pism procesowych.
 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i pisma procesowe w sprawach podatkowych.
 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 4. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji.
 5. Organy podatkowe i kontrola podatkowa.
 6. Prowadzenie ewidencji podatkowych. Deklaracje podatkowe.

IV. Organy kontroli skarbowej i należności skarbowe. Prawo karne skarbowe:

 1. Organy kontroli skarbowej. Kontrola skarbowa.
 2. Opłata skarbowa.
 3. Prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia.

V. Rachunkowość:

 1. Podstawy rachunkowości.

VI. Prawo celne:

 1. Wybrane zagadnienia prawa celnego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.