Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE XVIII edycja

który odbędzie się 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
  1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
  2. Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za organizację procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.
  3. Dyrektor jako coach. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy i kształtowanie karier. Relacje dyrektora szkoły z kadrą pedagogiczną i administracyjną. Dyrektor a relacje interpersonalne w szkole, rola rozwiązywania konfliktów.
  4. Zarządzanie finansami w szkole (budżet szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
  5. Bezpieczeństwo i higiena w szkole, w tym BHP, ochrona przeciwpożarowa.
  6. Działania mające na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.