Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej XVIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej XVIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej XVIII edycja

który odbędzie się w okresie od 16.12.2021 r. do 16.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
 2. Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Organizacja procesu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły: organizacja skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego, uwzględniającego mierzenie jakości pracy szkoły, procedury mierzenia jakości, diagnoza pracy szkoły, kierunki diagnozy. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za organizację procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.
 3. Dyrektor jako coach. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy i kształtowanie karier. Relacje dyrektora szkoły z kadrą pedagogiczną i administracyjną. Dyrektor a relacje interpersonalne w szkole, rola rozwiązywania konfliktów.
 4. Zarządzanie finansami w szkole (budżet szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 5. Na jakie cele szkoły mogą ubiegać się o środki unijne? Źródła finansowania projektów dla szkół i placówek oświatowych. Źródła informacji o dodatkowych wsparciach dla placówek oświatowych.
 6. Bezpieczeństwo i higiena w szkole, w tym BHP, ochrona przeciwpożarowa.
 7. Działania mające na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.