Ewidencja ludności i dowody osobiste w świetle obowiązujących zmian prawnych XIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Ewidencja ludności i dowody osobiste w świetle obowiązujących zmian prawnych XIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ewidencja ludności i dowody osobiste w świetle obowiązujących zmian prawnych XIV edycja

który odbędzie się w okresie od 19.05.2021 r. do 19.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 maja 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Kodeks postępowania administracyjnego oraz – omówienie obowiązujących zmian. Zasady prowadzenia postępowań meldunkowych.
 2. Nowe regulacje prawne w zakresie ewidencji ludności – zakres obowiązujących przepisów oraz zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych, składniki decyzji i najczęściej popełniane błędy. Dopełniania obowiązku meldunkowego przez obywateli krajów należących do unii europejskiej i pozostałych cudzoziemców – zmiany z 2014 r. oraz 2018 r.
 4. Problematyka realizacji obowiązku meldunkowego w zakresie:
  • zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  • wymeldowania,
  • opuszczenia lokalu,
  • ustanowienia pełnomocnika.
 5. Prowadzenie rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców. Spis wyborców:
  • prowadzenie,
  • rejestracja,
  • archiwizacja.
 6. Rejestracja danych z:
  • nr PESEL,
  • rejestru mieszkańców,
  • rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 7. Zmiany w zakresie wydawania i unieważniania dowodów osobistych. Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz rejestru dowodów osobistych i dokumentacji dowodowej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności jest optymalizacja udostępniania danych jednostkowych z ewidencji ludności na rzecz podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych. W aktualnym stanie prawnym, udostępnianie danych osobowo-adresowych na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.) odbywa się na poziomie centralnym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z ogólnokrajowego rejestru PESEL oraz na poziomie lokalnym przez organy gmin z rejestrów mieszkańców. Dane zawarte w lokalnym rejestrze mieszkańców, prowadzonym zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowią część centralnego rejestru PESEL, w którym są gromadzone dane dotyczące wszystkich obywateli. Jednakże wniosek o udostępnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie może być obecnie zrealizowany, jeśli poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie jest aktualnie zameldowana na terenie gminy, do której wniosek został skierowany.
Nowelizacja ustawy przenosi obowiązek udostępniania danych jednostkowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL z ministra właściwego do spraw wewnętrznych na organy gmin. W konsekwencji, organy gmin, poza udostępnianiem danych jednostkowych z lokalnych rejestrów mieszkańców, będą również posiadały ustawową kompetencję do udostępniania danych jednostkowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Na skutek decentralizacji procesu udostępniania danych z rejestru PESEL, wniosek o udostępnienie danych z rejestru centralnego będzie można składać w dowolnym organie gminy. Aby wyeliminować sytuacje, w których wnioskodawca kieruje jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy lub zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek w tej samej sprawie, wniosek w tej samej sprawie będzie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów dotychczasowych będzie zarówno rozpatrywał wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL złożone do niego przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jak również prowadził postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie nowelizacji w sprawach, w których właściwy stanie się organ gminy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
źródło:www.prezydent.pl