FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 – nowy podział programów i zmiany w zasadach przyznawania dotacji

ZAPRASZAMY NA KURS „FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 – nowy podział programów i zmiany w zasadach przyznawania dotacji”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027
– nowy podział programów i zmiany w zasadach przyznawania dotacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE VII edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Nowe ramy prawne funduszy europejskich na lata 2021-2027:
  • polskie i unijne akty prawne,
  • nowe cele polityki spójności,
  • nowe mechanizmy finansowania projektów – istotne zmiany dla nowego okresu programowania.
 2. Nowy podział programów funduszy europejskich:
  • programy regionalne i krajowe,
  • podział budżetu programowego w latach 2021-2027,
  • system instytucjonalny w latach 2021-2027.
 3. Zasady wyborów projektów do dofinansowania w funduszach europejskich 2021-2027:
  • horyzontalne zasady selekcji projektów,
  • procedura złożenia i oceny wniosku w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
  • proces odwoławczy.
 4. Zmiany w zasadach finansowania projektów i przedsięwzięć:
  • mechanizmy finansowania projektów,
  • nowe poziomy dofinansowania projektów w poszczególnych województwach,
  • wkład własny i sposób wnoszenia zasobów własnych do projektów.
 5. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w funduszach europejskich 2021-2027 – przegląd i najważniejsze zmiany.
 6. Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego:
  • cele i typy projektów,
  • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu oraz warunki efektywnego zarządzania projektami.
 7. Metodyka zarządzania projektem, w tym:
  • analiza kosztów i korzyści CBA, analiza SWOT, przygotowanie matrycy logicznej projektu,
  • zarządzanie cyklem projektu metodą PCM,
  • tworzenie i zarządzanie zespołem projektowym,
  • zarządzanie czasem.
 8. Wymogi wynikające z umowy o przyznanie dotacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Analiza umowy o dofinansowanie.Wnioski o płatność (zaliczka, okresowa, końcowa) składane przez beneficjenta:
  • modyfikacje wniosku – granice modyfikacji metody postępowania w sytuacji zmian w projekcie,
  • sprawozdawczość – terminy, rodzaje raportów,
  • promocja i informacja w ramach projektu,
  • zakupy w ramach projektu i obowiązki Kierownika projektu w tym zakresie,
  • omówienie i analiza najczęściej pojawiających się błędów.
 9. Aplikacja o przyznanie dotacji dla projektów – wybór programu operacyjnego – przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 10. Informacja i promocja w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 11. Rozliczanie projektów europejskich:
  • aspekty finansowo-księgowe wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE,
  • kwalifikowalność wydatków.
 12. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich, w tym audyt efektywnościowy projektów europejskich.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 680 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.