Innowacje pedagogiczne – jak je napisać i realizować (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Innowacje pedagogiczne – jak je napisać i realizować (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Innowacje pedagogiczne – jak je napisać i realizować (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Pojęcie innowacji, eksperymentu i metody projektu. Innowacja i eksperyment w świetle rozporządzenia MEN. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 2. Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu. Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem:
  • proponowane zapisy w statucie szkoły/przedszkola;
  • przykładowe wzory kart innowacji;
  • przykładowy wzór zgłoszenia innowacji i eksperymentu;
  • uchwała rady pedagogicznej;
  • oświadczenie dyrektora o zapewnieniu warunków do realizacji innowacji i eksperymentu;
  • zgoda autora/ autorów innowacji i eksperymentu;
  • opinia rady przedszkola lub rady rodziców;
  • zgłoszenie innowacji;
  • wzór wniosku w sprawie realizacji eksperymentu.
 3. Etapy innowacji i eksperymentu. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach/przedszkolach – dobre praktyki.
 4. Projekt jako skuteczna metoda edukacji:
  • projekt w prawie oświatowym – aktualne regulacje prawne;
  • etapy pracy metodą projektu na wybranym przykładzie projektu badawczego.
 5. Dobre praktyki. Przykładowe pomysły na projekty edukacyjne.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.