Innowacyjna szkoła XXII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Innowacyjna szkoła XXII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Innowacyjna szkoła” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Innowacyjna szkoła”

 1. Spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych. Pogawędka nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne zwrócenie uwagi na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury konkursu.
 2. Stworzenie i prowadzenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły. Wpisy na blogu zamieszczać powinni zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Ocena na podstawie informacji (linka do strony bloga) przesłanych do jury konkursu.
 3. Cykl lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Lekcje powinny być prowadzone na różnych przedmiotach. Efektem jest powstanie spójnych, szkolnych materiałów edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników/prac /nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Filmik nasza „TIKi klasa”. Przygotowanie przez klasę/szkołę filmu video (4-10 minut) pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie szkoły/serwisie youtube/ Vimeo itp. Ocena na podstawie informacji (linka do strony filmu) przesłanych do jury konkursu.
 5. Czy nasza szkoła/nauczyciele/uczniowie jest gotowa na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”? Do jakich zadań używasz komputera/tabletu? Czy jesteś gotowy korzystać z e-podręcznika? Ocena na podstawie wyników ankiet przesłanych do jury konkursu.
 6. TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media). Ocena na podstawie prac/linka do strony przesłanych do jury konkursu.
 7. Szkolny dzień TIK. Zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas, którego można: wystąpić z przedstawieniem „mały TIK”, prezentacją na temat bezpieczeństwa w Sieci, jak korzystać z gier edukacyjnych… Ocena na podstawie prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Teatrzyk „mały TIK”. Opracowanie i przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych, video, linków, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – konwersatorium, case study. Ocena na podstawie prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników, prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie przedstawiciele samorządów uczniowskich, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i komitety rodzicielskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Innowacyjna szkoła”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@innowacyjna-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Innowacyjna szkoła XXII edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Edukacja interaktywna w nowej podstawie programowej.
 2. Praktyczne aspekty wdrażania programu Cyfrowa Szkoła.
 3. E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej.
 4. Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji.
 5. Przeznaczenie i wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.
 6. E – podręczniki – perspektywa wdrożenia.
 7. Gry i symulacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 8. Edukacyjne portale społecznościowe.
 9. Prawo autorskie w Internecie.
 10. Bezpieczeństwo w sieci.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!