Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Podstawy prawne praktycznej nauki zawodu oraz zadania kierownika szkolenia praktycznego:
  • podstawy prawne organizacji praktycznej nauki zawodu,
  • zadania kierownika szkolenia praktycznego.
 2. Metodologia pracy kierownika szkolenia praktycznego:
  • wprowadzenie, podstawowe pojęcia,
  • cele szkolenia praktycznego,
  • formy i metody szkolenia praktycznego,
  • planowanie szkolenia praktycznego,
  • środki dydaktyczne wykorzystywane w szkoleniu praktycznym,
  • sprawdzanie efektywności szkolenia praktycznego.
 3. BHP, w tym wypadki w trakcie praktycznej nauki zawodu, odpowiedzialność szkolących.
 4. Współpraca z pracodawcami oraz organizacja praktyk:
  • zagadnienia podstawowe,
  • podmioty gospodarcze na wolnym rynku,
  • zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi,
  • przygotowanie dokumentacji (umowy),
  • ulga uczniowska,
  • refundowanie wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom,
  • kontrola praktyk.
 5. Prawo pracy, a praktyczna nauka zawodu:
  • omówienie przepisów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • zatrudnianie młodocianych,
  • dopuszczalne normy dla pracowników młodocianych,
  • wykaz prac wzbronionych.
 6. Nadzór pedagogiczny nad praktyczną nauką zawodu:
  • zagadnienia podstawowe,
  • nadzór Kuratoriów Oświaty,
  • nadzór Dyrektora szkoły,
  • nadzór Kierownika Szkolenia Praktycznego,
  • formy nadzoru nad praktyczną nauką zawodu,
  • modyfikowanie i doskonalenia programu nauczania, form i metod pracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 30 września 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.