Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik Szkolenia Praktycznego (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne praktycznej nauki zawodu oraz zadania kierownika szkolenia praktycznego:
  • podstawy prawne organizacji praktycznej nauki zawodu,
  • zadania kierownika szkolenia praktycznego.
 2. Metodologia pracy kierownika szkolenia praktycznego:
  • wprowadzenie, podstawowe pojęcia,
  • cele szkolenia praktycznego,
  • formy i metody szkolenia praktycznego,
  • planowanie szkolenia praktycznego,
  • środki dydaktyczne wykorzystywane w szkoleniu praktycznym,
  • sprawdzanie efektywności szkolenia praktycznego.
 3. BHP, w tym wypadki w trakcie praktycznej nauki zawodu, odpowiedzialność szkolących.
 4. Współpraca z pracodawcami oraz organizacja praktyk:
  • zagadnienia podstawowe,
  • podmioty gospodarcze na wolnym rynku,
  • zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi,
  • przygotowanie dokumentacji (umowy),
  • ulga uczniowska,
  • refundowanie wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom,
  • kontrola praktyk.
 5. Prawo pracy, a praktyczna nauka zawodu:
  • omówienie przepisów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • zatrudnianie młodocianych,
  • dopuszczalne normy dla pracowników młodocianych,
  • wykaz prac wzbronionych.
 6. Nadzór pedagogiczny nad praktyczną nauką zawodu:
  • zagadnienia podstawowe,
  • nadzór Kuratoriów Oświaty,
  • nadzór Dyrektora szkoły,
  • nadzór Kierownika Szkolenia Praktycznego,
  • formy nadzoru nad praktyczną nauką zawodu,
  • modyfikowanie i doskonalenia programu nauczania, form i metod pracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.