Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu XI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu XI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest popularyzacja nauki programowania w szkołach oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Jest to również jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 z 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu

 1. Nauka kodowania przez zabawę i ruch – zaproponowanie zabaw, wprowadzających do nauki programowania, bez użycia komputera. Ocena jury
  na podstawie sprawozdania, 3 scenariuszy zawierających naukę kodowania podczas zabawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Kodujemy na ekranie – wykorzystanie podczas zajęć dostępnych programów uczących programowania m.in. Scratch Junior, Scratch, Run Marco!, Kodable itp. Zapoznanie uczniów i wykorzystywanie tych programów podczas zajęć. Ocena na podstawie sprawozdania, opisów i wniosków z wykorzystania programu do nauki programowania, zdjęć, filmów, prezentacji prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Odwrócona lekcja – umożliwienie uczniom poprowadzenia lekcji i prezentacji ulubionych, ciekawych stron internetowych – nie tylko rozrywkowych, ale i edukacyjnych, które warto polecić i zachęcić innych uczniów do korzystania z nich. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, filmów, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni jak się chronić i bezpiecznie korzystać z Internetu? – Przeprowadzenie prelekcji przez np. nauczyciela informatyki, pedagoga lub spotkanie z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki
  z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Bądź bezpieczny w Internecie – Wykonanie plakatu z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania, najciekawszych prac wg wyboru szkoły, prezentacja plakatu w formie zdjęcia przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Multimedialna klasa – wykorzystanie multimediów (np. tablicy interaktywnej, komputera, rzutnika itp.) do przeprowadzenia ciekawej lekcji, zajęć dodatkowych. Ocena na podstawie sprawozdania przykładowych 3 scenariuszy zawierających opis wykorzystanych multimediów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Internet źródłem wiedzy i rozrywki – zorganizowanie zawodów, rozgrywek szkolnych w grach edukacyjnych, logicznego myślenia itp. wykorzystując komputery, tablety, Internet. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie konkursu na przygotowanie opowiadań, wierszy, prac plastycznych pt. „Multimedialna szkoła – szkoła moich marzeń” – wyposażona w multimedia i nowe technologie. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, zdjęć, filmów, prezentacji przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu”, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 października 2024 r.
 • Adres jury konkursu Wolontariat w szkole: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@kodowaniewszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu XI edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu XI edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Internet – źródłem wiedzy i rozrywki. Zagrożenia i uzależnienia w cyberprzestrzeni.
 2. Kodowanie i programowanie jako kluczowe kompetencje kształcenia informatycznego – realizacja nowej podstawy programowej z zakresu edukacji informatycznej.
 3. TIK w edukacji – narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniami. Motywacja i edukacja z wykorzystaniem grywalizacji.
 4. Rozwijanie myślenia komutacyjnego. Nauka kodowania przez zabawę i ruch.
 5. Dostępne narzędzia przygotowujące do programowania i propozycje ciekawych stron internetowych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14
Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!