KONKURS II-ego stopnia Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat XLII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

KONKURS II-ego stopnia

Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat XLII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat

 1. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp. Ocena na podstawie sprawozdania, arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego – zachęcającego uczniów do zaangażowania się w działania wolontariackie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć i filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt, np. Zbiórka dla Burka – pomoc dla schroniska. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – nawiązanie współpracy z przedszkolem i zorganizowanie systematycznych spotkań uczniów z dziećmi w celu czytania im książek. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Uczniowie piszą krótkie opowiadania lub wiersz na podany temat. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania i 4 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu Wolontariat w szkole: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@wolontariatwszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat XLII edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kodeks etyczny wolontariusza.
 2. Obszar działania szkolnego wolontariatu.
 3. Prawa i obowiązki wolontariusza i koordynatora wolontariatu.
 4. System rekrutacji. Spotkania informacyjne i wstępne rozmowy kwalifikacyjne.
 5. Szkolenie wolontariuszy.
 6. Wspieranie i nadzorowanie pracy wolontariusza. Ewaluacja jego pracy.
 7. Działania wolontariackie – metoda projektu.
 8. Inspiracje – przykłady szkolnych przedsięwzięć wolontariackich.
 9. Scenariusze spotkań z wolontariuszami.
 10. Zbiór dokumentów dotyczących wolontariatu.
 11. Wykaz centrów wolontariatu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14
Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!