Koordynator do spraw dostępności (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Koordynator do spraw dostępności (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Koordynator do spraw dostępności (bez limitu czasowego*)

 

 

Program kursu:
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Sylwetka koordynatora ds. dostępności: podstawa prawna, wymagania i zadania.
 3. Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach. Dostępność jako prawo człowieka. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bariery w dostępności.
 4. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Raportowanie i sprawozdawczość. Certyfikacja dostępności.
 5. Prawa obywatela w zakresie dostępności – postępowanie skargowe.
 6. Plan działania na rzecz poprawy dostępności podmiotu publicznego – zagadnienia praktyczne.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Art. 14. [Koordynator do spraw dostępności]

1. Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.