Kreatywne przedszkole – twórczy maluch XXXVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Kreatywne przedszkole – twórczy maluch XXXVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Przedszkola Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Kreatywne przedszkole – twórczy maluchoraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.
 2. Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.
 3. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 4 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie w przedszkolu konkursu recytatorskiego lub konkursu piosenki prezentującego wiersze lub utwory w języku polskim lub obcym – kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym lub w językach obcych. Ocena na podstawie sprawozdań/wyników konkursów/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Mapa myśli przedszkolaka – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przygotowanie i wykorzystywanie kącika badawczego – zaopatrzonego w przyrządy i pojemniki (menzurki, butelki i słoiki o różnej pojemności, pojemniki z piaskiem i wodą, lejki itp.), przyrządy miernicze (linijki, ekierki, miary krawieckie, poziomice, wagi, termometry itp.), sprzęty i urządzenia (mikroskop, lupa, kompas, kalkulator, kalejdoskop, lornetka itp.). Przygotowanie zajęć, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, liczenie, segregowanie, ważenie, klasyfikowanie itp., obserwacja zachodzących procesów, wyciąganie wniosków – kształtowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnej, której celem będzie poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. Dzieci zaprezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, teatralne, ruchowe przed swoją rodziną, społecznością przedszkolną czy środowiskiem lokalnym – kształtowanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując dzieci i ich rodziny do udziału w akcjach – kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Nauka programowania w przedszkolu – przygotowanie zajęć rozwijających myślenie komputacyjne u dzieci z pomocą narzędzi informatycznych (tablety, laptopy, komputery, aplikacje i programy online) oraz innych pomocy dydaktycznych (gry planszowe, układanki, puzzle, łamigłówki i zagadki, instrukcje itp.) – kształtowanie kompetencji informatycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
 3. Adres jury konkursu Kreatywne przedszkole – twórczy maluch Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@kreatywne-przedszkole.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kreatywne przedszkole – twórczy maluch XXXVI edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Specyfika kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych.
 3. Czynniki warunkujące rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym w rozwijaniu kompetencji.
 5. Wykorzystanie metod i form pracy w rozwijaniu kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.