Menedżer kultury (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Menedżer kultury (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Menedżer kultury (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Polityka kulturalna państwa, akty prawne regulujące dziedzinę kultury oraz prawa autorskie i pokrewne – studium przedmiotu.
 2. Ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem.
 3. Instytucje kultury, formy działalności, podstawy prawa gospodarczego, w tym kodeks handlowy.
 4. Organizacja i zarządzanie, placówka kultury jako podmiot gospodarczy, organizacja wewnętrzna.
 5. Zarys prawa finansowego, podatki, zawieranie umów handlowych.
 6. Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury, pozyskiwanie partnerów europejskich.
 7. Źródła finansowania kultury: z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich (pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów, m.in. studium wykonalności, zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia), sponsoring, fundraising i in.
 8. Marketing w kulturze: zasady budowy i sporządzania planu marketingowego oraz jego prezentacja, strategia marketingowa, Public Relations, narzędzia marketingu i ich dobór, badania marketingowe, badanie skuteczności kampanii i kreatywności pracowników marketingu i in.
 9. Doskonalenie zawodowe menedżera kultury, rozwijanie umiejętności zawodowych przez samokształcenie.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.