Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja XI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja XI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty. „MULTIMEDIALNA SZKOŁA – NOWOCZESNA EDUKACJAoraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Kształcenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: MULITMEDIALNA SZKOŁA – NOWOCZESNA EDUKACJA

 1. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich, pedagogiem (wskazany udział specjalisty) na temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć wykonanych przedsięwzięć, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Bądź bezpieczny w Internecie” – wykonanie prezentacji multimedialnej (max. 15 slajdów – klasy starsze) i plakatu (klasy młodsze). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 (z każdej grupy wiekowej po 3) najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Nasza szkoła” – wykonanie interaktywnego plakatu za pomocą narzędzia – GLOGSTER EDU. Ocena jury na podstawie sprawozdania, obrazu plakatu zapisanego jako jpg oraz linku do Gloga na stronie przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie w szkole dnia pod nazwą „Internet – źródło wiedzy i rozrywki” – szkolne zawody w grach edukacyjnych, logicznego myślenia itp. – wykorzystanie komputera i Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć/prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Moje zainteresowania” – wykonanie e-książeczki za pomocą aplikacji StoryJumper (http://www.storyjumper.com/) – umożliwiającej tworzenie i udostępnianie książeczki. E-książeczka powinna zawierać min. 15 stron (tekst + ilustracje). Ocena jury na podstawie sprawozdania, linku do 3 e-książeczek umieszczonych na stronie http://www.storyjumper.com/ przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Lekcja online” – stworzenie interaktywnej lekcji w atrakcyjnej formie graficznej za pomocą narzędzia ExE (pobranego ze strony . Ocena jury na podstawie sprawozdania, linku do min. 2 lekcji z różnych przedmiotów, umieszczonych na darmowym hostingu, np. https://www.cba.pl/pl przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie inscenizacji/przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania/wiersza. Filmowanie przedsięwzięcia za pomocą kamery, telefonu lub innego urządzenia nagrywającego. Ocena na podstawie sprawozdania, video przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową. Film musi spełnić następujące parametry: trzysekundowa plansza z nazwą szkoły na otwarcie filmu, długość filmu: maksymalnie 15 minut, minimalna rozdzielczość: 720p. Proszę pamiętać o posiadaniu zgody do upublicznienia wizerunku osób występujących w filmie.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów quizu – grywalizacji za pomocą narzędzia Kahoot! (https://getkahoot.com/). Każdy quiz powinien zawierać 10 pytań. Ocena jury na podstawie sprawozdania, przesłanego linku do min. 3 quizów z różnych przedmiotów, opisu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie we wszystkich klasach prelekcji pokazowej na temat: „Internet bawi, Internet uczy” – zaproponowanie uczniom ciekawych stron internetowych, edukacyjnych, rozrywkowych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy/prac plastycznych „Szkoła moich marzeń – wyposażona w multimedia i nowe technologie”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „MULTIMEDIALNA SZKOŁA – NOWOCZESNA EDUKACJA”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@multimedialna-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja XI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja XI edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia.
 2. Multimedia w kształceniu.
 3. Bezpieczny Internet – źródło wiedzy i rozrywki.
 4. Nauczanie na odległość – lekcje online.
 5. TIK w edukacji – narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniami.
 6. Grywalizacja – motywacja i edukacja.
 7. Multimedialna edukacja – scenariusze zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!