Nauczanie etyki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie etyki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie etyki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Zagadnienia ogólne treści kształcenia podstawy programowej:
  • uczeń rozumie, kim jest jako osoba ludzka,
  • uczeń rozumie, że każdemu człowiekowi należy okazywać szacunek i wyraża to w stosownym działaniu,
  • uczeń zna i stosuje podstawowe pojęcia niezbędne do charakterystyki moralnej określonego działania; odróżnia działania dobre od złych,
  • uczeń charakteryzuje pozytywne i negatywne postawy moralne,
  • uczeń kształtuje swoją wrażliwość aksjologiczną –postrzega świat w aspekcie jego wartości, dostrzega i aprobuje dobre zachowania, dostrzega i nie aprobuje zachowań złych,
  • uczeń zna główne zasady postępowania obowiązujące w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; uczeń stara się przestrzegać tych zasad,
  • uczeń analizuje własne postępowanie i ocenia je w aspekcie dobra i zła moralnego.
  • uczeń angażuje się w działania na rzecz wspólnego dobra,
  • uczeń zna wybrane stanowiska i problemy etyczne.
 2. Zagadnienia szczegółowe podstawy programowej w zakresie etyki:
  • elementy propedeutyki myślenia moralnego,
  • postępowanie wobec innych ludzi – wyróżnione wartości (postawy),
  • postępowanie wobec siebie – wyróżnione wartości (postawy),
  • postępowanie, a dobro wspólne,
  • postępowanie wobec przyrody,
  • wybrane stanowiska i problemy w etyce.
 3. Metodyka przedmiotu oraz wymagania względem nauczyciela.
 4. Przykładowe konspekty lekcji.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.