Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Podstawa prawna oceniania na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (ustawa o systemie oświaty + rozporządzenia w sprawie: ramowych statutów, podstawy programowej, dokumentowania przebiegu nauczania, warunków oceniania).
 2. Szczegółowe formy oceny i klasyfikacji z zajęć technicznych, artystycznych, plastyki i muzyki w wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania. Wymagania statutowe. Zasady egzaminowania w formie zadań praktycznych.
 3. Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych. Narzędzia pomiaru (normy i zasady kryteriów wartościowania, szczegółowe wskazówki o formułowaniu oceny, wzory arkuszy stosowanych w pomiarze obserwacji osiągnięć uczniów).
 4. Psychologiczne aspekty oceny aktywności i zaangażowania uczniów. Postawa nauczyciela w ocenianiu (czynniki psychologiczne, pedagogiczne i sytuacyjne powodujące subiektywność lub obiektywność oceny, ustalenie prawidłowości rozwoju technicznego, twórczości plastycznej, muzycznej i artystycznej).
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i sposobu oceniania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w rozwoju technicznym, muzycznym, plastycznym, artystycznym oraz uczniowie wybitnie uzdolnieni).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.