Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawa prawna oceniania na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych (ustawa o systemie oświaty + rozporządzenia w sprawie: ramowych statutów, podstawy programowej, dokumentowania przebiegu nauczania, warunków oceniania).
 2. Szczegółowe formy oceny i klasyfikacji z zajęć technicznych, artystycznych, plastyki i muzyki w wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania. Wymagania statutowe. Zasady egzaminowania w formie zadań praktycznych.
 3. Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych. Narzędzia pomiaru (normy i zasady kryteriów wartościowania, szczegółowe wskazówki o formułowaniu oceny, wzory arkuszy stosowanych w pomiarze obserwacji osiągnięć uczniów).
 4. Psychologiczne aspekty oceny aktywności i zaangażowania uczniów. Postawa nauczyciela w ocenianiu (czynniki psychologiczne, pedagogiczne i sytuacyjne powodujące subiektywność lub obiektywność oceny, ustalenie prawidłowości rozwoju technicznego, twórczości plastycznej, muzycznej i artystycznej).
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i sposobu oceniania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w rozwoju technicznym, muzycznym, plastycznym, artystycznym oraz uczniowie wybitnie uzdolnieni).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.