Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*) ”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Przepisy prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych wraz z analizą przepisów branżowych.
 2. Nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych:
  • Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
  • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci.
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  • One-stop-shop.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych.
  • Ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji dla podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób.
 3. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w placówce medycznej w tym nowa funkcja Inspektora Ochrony Danych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej:
  • różnica między danymi „zwykłymi”, a „wrażliwymi”,
  • sytuacje, w których placówka służby zdrowia może przetwarzać dane osobowe,
  • obowiązek informacyjny wobec pacjentów,
  • zbiory danych osobowych – czy istnieje obowiązek rejestracji?
 5. Przykłady incydentów ochrony danych osobowych:
  • czynnik ludzki,
  • nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami,
  • włamania do systemów informatycznych oraz kradzież danych osobowych z systemów informatycznych,
  • dane osobowe przechowywane na elektronicznych nośnikach informacji oraz dane osobowe w komputerach przenośnych.
 6. Przekazywanie danych poza UE, kodeksy, certyfikacja, Europejska Rada Ochrony Danych:
  • Rozszerzenie terytorialnego zakresu stosowania europejskich przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
  • Certyfikacja ochrony danych osobowych.
  • Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) – nowy organ.
 7. Nowa rola UODO oraz Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie danych osobowych – uprawnienia kontrolne oraz kompetencje egzekucyjne.
 8. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość – do 20 000 000 EUR, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 9. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych w tym sankcje administracyjne i karne oraz odszkodowania z roszczeń pacjentów.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 30 lipca 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl