Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. XII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. XII edycja ”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach medycznych zgodna ze zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019 r. XII edycja

który odbędzie się w okresie od 04.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Przepisy prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych wraz z analizą przepisów branżowych.
 2. Istotne regulacje wprowadzone Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych:
  • Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
  • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci.
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  • One-stop-shop.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych.
  • Ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji dla podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób.
 3. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w placówce medycznej w tym nowa funkcja Inspektora Ochrony Danych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej:
  • różnica między danymi „zwykłymi”, a „wrażliwymi”,
  • sytuacje, w których placówka służby zdrowia może przetwarzać dane osobowe,
  • obowiązek informacyjny wobec pacjentów,
  • zbiory danych osobowych – czy istnieje obowiązek rejestracji?
 5. Przykłady incydentów ochrony danych osobowych:
  • czynnik ludzki,
  • nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami,
  • włamania do systemów informatycznych oraz kradzież danych osobowych z systemów informatycznych,
  • dane osobowe przechowywane na elektronicznych nośnikach informacji oraz dane osobowe w komputerach przenośnych.
 6. Przekazywanie danych poza UE, kodeksy, certyfikacja, Europejska Rada Ochrony Danych:
  • Rozszerzenie terytorialnego zakresu stosowania europejskich przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
  • Certyfikacja ochrony danych osobowych.
  • Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) – nowy organ.
 7. Nowa rola UODO oraz Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie danych osobowych – uprawnienia kontrolne oraz kompetencje egzekucyjne.
 8. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość – do 20 000 000 EUR, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 9. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych w tym sankcje administracyjne i karne oraz odszkodowania z roszczeń pacjentów.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl