Ochrona danych osobowych zgodna z RODO z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona danych osobowych zgodna z RODO z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 maja 2019 r. (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Nowe rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (2016/679):
  • Rys historyczny.
  • Zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE, która została implementowana do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, nowym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które należy stosować bezpośrednio.
  • Przesłanki zastąpienia dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem 2016/679.
  • Kiedy zmiany wejdą w życie?
 2. Nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem:
  • Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
  • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci.
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  • Przetwarzanie danych przez Grupy Kapitałowe.
  • One-stop-shop.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych.
  • Ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji dla podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób.
 3. Inspektor Ochrony Danych:
  • Zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Inspektora Ochrony Danych.
  • Wyznaczenie inspektora ochrony danych.
  • Status inspektora ochrony danych.
  • Zadania inspektora ochrony danych.
  • Procedura oceny skutków i konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Nowy organ nadzorczy w ochronie danych:
  • Organ nadzorczy: nowa rola, status, zadania i uprawienia.
  • Obowiązek zgłaszania przez administratora danych, naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość – do 20 000 000 EUR, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 5. Przekazywanie danych poza UE, kodeksy, certyfikacja, Europejska Rada Ochrony Danych:
  • Rozszerzenie terytorialnego zakresu stosowania europejskich przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
  • Certyfikacja ochrony danych osobowych.
  • Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) – nowy organ.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 430 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl