Organizacja i zarządzanie oświatą

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie oświatą”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie oświatą

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XLIII edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
 2. Organizacja i zarządzanie placówką oświatową.
 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.
 4. Programowanie, planowanie i organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem kryteriów rozwoju, ewaluacji, reform systemowych i programowych oświaty.
 5. Zarządzanie finansami w szkole (budżet szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 6. Przygotowanie szkoły/placówki do kontroli z kuratorium.
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy i kształtowanie karier. Relacje dyrektora szkoły z kadrą pedagogiczną i administracyjną.
 8. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w szkole, w tym przeciwdziałanie, zwalczanie narkomanii i przemocy. Prewencyjna współpraca z policją, samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi.
 9. Bezpieczeństwo i higiena w szkole, w tym BHP, ochrona przeciwpożarowa.
 10. Zarządzanie szkołą w warunkach kryzysowych, w tym nadzwyczajnych zagrożeń.
 11. Wykorzystanie systemów informatycznych w pracy dyrektora szkoły, bezpieczeństwo teleinformatyczne szkoły, dokumentacja elektroniczna szkoły.
 12. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej uczniów i personelu szkoły).
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. 2024 poz. 15.

§ 29. 2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000015/O/D20240015.pdf