Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
 2. Praktyczne aspekty prawa pracy, gospodarczego oraz finansowego w kontekście pracy sekretarza szkoły.
 3. Podstawy prawne regulujące postępowanie i dokumentację. Rodzaje i obieg dokumentacji sekretariatu w tym kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania. Procedury archiwizacji.
 4. Status zawodowy sekretarza szkoły.
 5. Zakres obowiązków dotyczących m. in. kancelarii szkolnej oraz spraw uczniowskich.
 6. Instrukcja kancelaryjna. Jak tworzyć instrukcje i regulaminy. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły.
 7. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych.
 8. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej uczniów i personelu szkoły).
 9. Przepływ informacji, komunikacja, organizacja i zarządzanie sekretariatem.
 10. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym..
 11. Komputer w pracy kancelarii szkoły i archiwum szkolnego.
 12. Praca w warunkach stresu.
 13. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego,

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.