Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
   1. Prawo pomocy społecznej w praktyce (omówienie kluczowych aktów prawnych wraz z interpretacją).
   2. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce.
   3. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników administracji publicznej.
   4. Coaching jako metoda zarządzania/kierowania oraz forma wsparcia rozwoju pracowników.
   5. Wyzwania i zagrożenia dla menedżerów i kadry kierowniczej stosujących coaching.
   6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
   7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy.
   8. Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników.
   9. Jak poradzić sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami w relacjach z przełożonymi, klientami, współpracownikami. Stres oraz konflikt w pracy pracownika socjalnego.
   10. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii pracy.
   11. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.
   12. Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 30 września 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.