Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
   1. Prawo pomocy społecznej w praktyce (omówienie kluczowych aktów prawnych wraz z interpretacją).
   2. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce.
   3. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników administracji publicznej.
   4. Coaching jako metoda zarządzania/kierowania oraz forma wsparcia rozwoju pracowników.
   5. Wyzwania i zagrożenia dla menedżerów i kadry kierowniczej stosujących coaching.
   6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
   7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy.
   8. Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników.
   9. Jak poradzić sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami w relacjach z przełożonymi, klientami, współpracownikami. Stres oraz konflikt w pracy pracownika socjalnego.
   10. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii pracy.
   11. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.
   12. Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.