Podstawy kosztorysowania (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Podstawy kosztorysowania (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Podstawy kosztorysowania (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Przeznaczenie kosztorysu w procesie budowlanym – stan prawny, cele i funkcje, rodzaje kosztorysów, podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, podstawy techniczno-rzeczowe, dokumentacja projektowa.
 3. Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót, Specyfikacja Techniczna, założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe. Podstawy rzeczowe kalkulacji.
 4. Normowanie robót – budowa norm kosztorysowych, analizy indywidualne, wykaz katalogów – źródło jednostkowych norm nakładów rzeczowych.
 5. Źródła informacji o cenach czynników produkcji budowlanej i cenach jednostkowych robót budowlanych.
 6. Dokumentacja kosztorysowa. Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej.
 7. Obmiarowanie robót oraz rozliczanie.

Kosztorysowanie jest procesem, który pozwala wycenić koszty wykonania określonego zadania lub projektu. Jest to ważny element planowania, obliczania i kontrolowania kosztów. Są to czynności szczególnie ważne dla firm budowlanych, które muszą stale śledzić i kontrolować swoje koszty. Kosztorysowanie może być wykonywane na wiele różnych sposobów. Jednym z najczęściej stosowanych jest kosztorys kalkulacyjny. W tym procesie wycenia się koszty wykonania projektu na podstawie cen rynkowych i przyjmuje się, że materiały i usługi będą kupowane po cenach konkurencyjnych. Aby poznać podstawy kosztorysowania, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie. Można je zdobyć na rzetelnie przeprowadzonych kursach.

Kurs z podstaw kosztorysowania- jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia podczas kursu prowadzone są w formie nauczania na odległość, czyli e-learningu na platformie Moodle. Zaliczenie materiału również odbywa się tą metodą, za pomocą quizów online.
Kurs ma za zadanie usystematyzować wiedzę, która jest objęta programem. Aby poznać konkretne treści kształcenia, należy zalogować się na stronę kursu.

Każdy absolwent, który ukończy kurs z podstaw kosztorysowania, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Ile kosztuje kurs kosztorysowania?

Należność za dostęp do szkolenia w wysokości 510 zł + 23% VAT od osoby (zwolnienie z VAT, jeżeli co najmniej 70% finansowane jest ze środków publicznych) jest płatna przez uczestnika lub jego instytucję prowadzącą w momencie rejestrowania się na kurs. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Instytutu Badań nad Demokracją sp. z oo z oo, Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2 01 0938. Po opłaceniu zostanie wysłany klucz dostępu do wszystkich materiałów w kursie.

Jak zapisać się na kurs kosztorysowania?

Aby zapisać się na kurs z podstaw kosztorysowania, należy wypełnić formularz dostępny online.
– Jeśli posiadają Państwo zgłoszenie instytucjonalne lub finansowane ze środków publicznych, podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– Jeśli zapisują się Państwo samodzielnie, wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Jakie możliwości daje kurs kosztorysowania?

Kurs z podstaw kosztorysowania daje wiele nowych umiejętności i systematyzuje informacje. Pozwala on zdobyć wiedzę dotyczącą procesów, którymi zajmują się specjaliści, tacy jak inżynierowie budowlani, architekci, kierownicy budowy i inwestorzy. Specjaliści ci odpowiadają za tworzenie kosztorysów budowlanych, w których określa się wszystkie koszty, materiały i usługi związane z realizacją projektu budowlanego.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.