Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne III edycja

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 18.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Przygotowanie postępowania na roboty budowlane:
  • definicje robót budowlanych, obiektu budowlanego, kosztorysów,
  • różne formy szacowania wartości zamówienia,
  • wybór trybów.
 2. Porównanie zadań budowlanych z podziałem na:
  • zamówienie na roboty budowlane,
  • roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj”.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • koszt cyklu życia, umowy o prace, aspekty społeczne.
 4. Rodzaje wynagrodzeń (min. wynagrodzenie kosztorysowa a wynagrodzenie ryczałtowe).
 5. Inspektor nadzoru budowlanego – jaki obrać tryb, zasada konkurencyjności.
 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – aspekty wybrane:
  • podwykonawcy,
  • kryteria oceny ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • wadialność,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • kary umowne,
  • JEDZ,
  • podstawy wykluczenia.
 7. Umowa o roboty budowlane:
  • zmiany umów,
  • rozwiązania,
  • zmiany wykonawcy,
  • zmiany podwykonawcy.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.