Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne

ZAPRASZAMY NA KURS „Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Postępowanie na roboty budowlane – aspekty praktyczne

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

realizowanym 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Przygotowanie postępowania na roboty budowlane:
  • definicje robót budowlanych, obiektu budowlanego, kosztorysów,
  • różne formy szacowania wartości zamówienia,
  • wybór trybów.
 2. Porównanie zadań budowlanych z podziałem na:
  • zamówienie na roboty budowlane,
  • roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj”.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • koszt cyklu życia, umowy o prace, aspekty społeczne.
 4. Rodzaje wynagrodzeń (min. wynagrodzenie kosztorysowa a wynagrodzenie ryczałtowe).
 5. Inspektor nadzoru budowlanego – jaki obrać tryb, zasada konkurencyjności.
 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – aspekty wybrane:
  • podwykonawcy,
  • kryteria oceny ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • wadialność,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • kary umowne,
  • JEDZ,
  • podstawy wykluczenia.
 7. Umowa o roboty budowlane:
  • zmiany umów,
  • rozwiązania,
  • zmiany wykonawcy,
  • zmiany podwykonawcy.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.