Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną VII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną VII edycja

w okresie od 05.06.2018 r. do 05.11.2018 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

Program kursu:
 1. Uczeń niepełnosprawny, czyli kto? – charakterystyka niepełnosprawności sprzężonej.
 2. Najważniejsze dokumenty prawne dotyczące niepełnosprawności:
  • Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych,
  • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
  • Nowelizacja prawa w zakresie organizacji kształcenia specjalnego.
 3. System orzekania o niepełnosprawności. Kryteria i procedury wydawania Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz oddziałach specjalnych.
 5. Zasady pracy, oceniania i klasyfikowania dziecka, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności – dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Rodzaje niepełnosprawności a prowadzone zajęcia i wymagane kwalifikacje nauczycieli.
 8. Współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego.
 9. Konspekty zajęć dodatkowych z uczniami niepełnosprawnymi.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).
Rozporządzenie określa organizację kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. )