Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE- bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE II edycja

 w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
  1. Ograniczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Obowiązki szkoły wobec dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej, percepcyjno-motorycznej, lateralizacji oraz funkcji słuchowo-językowych. Rodzaje zaburzeń u dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego? Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
  4. Metodyka  pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo. Propozycje form pracy, ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach.
  5. Ocena funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (uczniowie niepełnosprawni ruchowo, sensorycznie, poruszający się na wózkach, z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawni umysłowo).
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.