Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
  1. Ograniczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Obowiązki szkoły wobec dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej, percepcyjno-motorycznej, lateralizacji oraz funkcji słuchowo-językowych. Rodzaje zaburzeń u dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego? Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
  4. Metodyka  pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo. Propozycje form pracy, ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach.
  5. Ocena funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (uczniowie niepełnosprawni ruchowo, sensorycznie, poruszający się na wózkach, z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawni umysłowo).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Klucz do kursu zostanie wysłany dopiero po opłaceniu kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Klucz do kursu zostanie wysłany dopiero po opłaceniu kursu.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.