Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac III edycja

w okresie od 16.12.2021 r. do 16.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych.
 2. Stosunek pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy. Zatrudnianie młodocianych. Zatrudnianie cudzoziemców, w tym obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków ZUS ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 4. Praktyczne aspekty prawa administracyjnego, handlowego, cywilnego i prawa pracy w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, urzędów, instytucji.
 5. Podstawy prawne regulujące postępowanie i dokumentację. Rodzaje i obieg dokumentacji biurowej. Procedury archiwizacji.
 6. Przepływ informacji, komunikacja i organizacja w biurze.
 7. Podstawy prawne dotyczące danych osobowych w pracy pracownika biurowego/administracyjnego.
 8. Podstawowe zagadnienia z księgowości (podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, faktury VAT, dokumenty księgowe, deklaracje podatkowe, dokumentacja księgowa, ewidencje podatkowe, KPiR).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.