Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych.
 2. Stosunek pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy. Zatrudnianie młodocianych. Zatrudnianie cudzoziemców, w tym obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków ZUS ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 4. Praktyczne aspekty prawa administracyjnego, handlowego, cywilnego i prawa pracy w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, urzędów, instytucji.
 5. Podstawy prawne regulujące postępowanie i dokumentację. Rodzaje i obieg dokumentacji biurowej. Procedury archiwizacji.
 6. Przepływ informacji, komunikacja i organizacja w biurze.
 7. Podstawy prawne dotyczące danych osobowych w pracy pracownika biurowego/administracyjnego.
 8. Podstawowe zagadnienia z księgowości (podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, faktury VAT, dokumenty księgowe, deklaracje podatkowe, dokumentacja księgowa, ewidencje podatkowe, KPiR).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.