Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Programy i dostosowania wymagań  do ucznia z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami  percepcyjno-motorycznymi w świetle prawa oświatowego.
 2. Uczeń z dysfunkcjami. Diagnoza psychologiczna a praktyka szkolna.
 3. Organizacja pracy z uczniem z dysleksją w oparciu o diagnozę psychologiczną i praktykę szkolną.  Jak przeprowadzić lekcję z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych?
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne a system oceniania w szkole. Zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami  percepcyjno-motorycznymi w świetle najnowszych rozporządzeń.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.