Profesjonalny pracownik dziekanatu (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny pracownik dziekanatu (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny pracownik dziekanatu (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Profesjonalna organizacja i zarządzanie dziekanatem zgodna z obowiązującym prawem.
 2. Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych.
 3. Marketing oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej.
 4. Kompletowanie i prowadzenie teczki dokumentów kandydata/ studenta/ pracownika naukowego zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r.:
  • dokumenty postępowania rekrutacyjnego: dokumenty wymagane od kandydata na studia; dokumenty postępowania kwalifikacyjnego; dokumenty wymagane od cudzoziemców; dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów – zgodnie z obowiązującym prawem;
  • dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń;
  • dokumentacja pomocy materialnej: wnioski o przyznanie świadczeń; dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień; oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów;
  • dokumentacja związana z ukończeniem studiów: protokół egzaminu dyplomowego; dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów); nowy wzór suplementu do dyplomu; zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych;
  • dokumentacja zbiorowa: album studenta, rejestr wydanych legitymacji i indeksów, protokoły zaliczenia przedmiotów, księga dyplomów.
 5. Czynności administracyjne pracowników dziekanatu związane z dokumentacją przebiegu studiów.
 6. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.
 7. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja.
 8. Psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.