Profesjonalny pracownik dziekanatu XI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny pracownik dziekanatu XI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny pracownik dziekanatu XI edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Profesjonalna organizacja i zarządzanie dziekanatem zgodna z obowiązującym prawem.
 2. Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych.
 3. Marketing oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej.
 4. Kompletowanie i prowadzenie teczki dokumentów kandydata/ studenta/ pracownika naukowego zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r.:
  • dokumenty postępowania rekrutacyjnego: dokumenty wymagane od kandydata na studia; dokumenty postępowania kwalifikacyjnego; dokumenty wymagane od cudzoziemców; dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów – zgodnie z obowiązującym prawem;
  • dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń;
  • dokumentacja pomocy materialnej: wnioski o przyznanie świadczeń; dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień; oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów;
  • dokumentacja związana z ukończeniem studiów: protokół egzaminu dyplomowego; dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów); nowy wzór suplementu do dyplomu; zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych;
  • dokumentacja zbiorowa: album studenta, rejestr wydanych legitymacji i indeksów, protokoły zaliczenia przedmiotów, księga dyplomów.
 5. Czynności administracyjne pracowników dziekanatu związane z dokumentacją przebiegu studiów.
 6. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.
 7. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja.
 8. Psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.