Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń XVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń XVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem kursu jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów oraz trening twórczego myślenia jako element zwiększenie ich potencjału.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 4 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń:

  1. Przeprowadzenie loterii fantowej z udziałem rzeczy z recyklingu, rękodzieł, zabawek zalegających w domu. Cel loterii – charytatywny, dla osoby potrzebującej lub na rzecz szkoły. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. „Uczeń częścią społeczności szkolnej” kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych (w formie pomocy uczniowskiej/koleżeńskiej, zbiórek charytatywnych, wolontariatu). Ocena na podstawie sprawozdania/opisu, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Racjonalne gospodarowanie w życiu codziennym. Zdobywanie, zarządzanie i oszczędzanie, np. w formie zbiórki makulatury, nakrętek… Organizacja pracy dla osiągnięcia zysku i przedsiębiorczego wykorzystania. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Planowanie dalszej edukacji – pogadanka z doradcą zawodowym. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Założenie spółdzielni uczniowskiej i zorganizowanie w jej ramach akcji, np. propagującej przedsiębiorczą postawę uczniów, ekologię, zdrową żywność, imprezę kulturalno-oświatową, działania na rzecz szkoły, sprzedaż własnoręcznie zrobionych towarów. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując uczniów i ich rodziny do udziału w akcji. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”, który w okresie od 01.07.2024 r. do 01.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 czerwca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 czerwca  2024 r.
 • Adres jury konkursu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedsiebiorcza-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń XVI edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 01.07.2024 r. do 01.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Cechy przedsiębiorczego ucznia.
 2. Trening twórczego myślenia jako element zwiększenie potencjału uczniów.
 3. Podstawy przedsiębiorczości.
 4. Metody rozwijające przedsiębiorczość.
 5. Jak rozbudzić w uczniach chęć do podejmowania aktywności.
 6. Kompetencje kreatywne nauczycieli.
 7. Gry i zabawy dydaktyczne – scenariusze zajęć.
 8. Spółdzielnie uczniowskie przejawem przedsiębiorczości (działalność i funkcjonowanie spółdzielni). Rola i zadania opiekuna spółdzielni.
 9. Dobre praktyki, projekty, akcje, kampanie.
 10. Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 11. Rozwijanie postawy przedsiębiorczości za pomocą edukacji matematycznej.
 12. Współpraca z partnerami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!