Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Kserowanie dowodów osobistych w celu zatrudnienia- czy taka praktyka jest dopuszczalna?
 2. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników.
 3. Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 4. Jak postępować z CV kandydatów do pracy?
 5. Kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny.
 6. Pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika.
 7. Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 8. Dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne.
 9. Monitoring pracownika (case study).
 10. Czy imiona i nazwiska pracowników podlegają ochronie ustawowej?
 11. Udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?
 12. Kserokopie dokumentów a ochrona danych osobowych.
 13. Czy radni mają prawo żądać wglądu w akta osobowe pracowników urzędu?
 14. Czy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzenia swoich pracowników (np. na żądanie radnych)?
 15. Czy obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie?
 16. Dane osobowe pracowników a związki zawodowe m.in. czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?
 17. Którzy pracownicy jednostki powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 18. Na czym polega prawo do ochrony wizerunku ? Czy na identyfikatorach mogą być umieszczone zdjęcia pracowników?
 19. Czy w obecności innych pracowników można wręczyć karę porządkową lub wypowiedzenie?
 20. Ochrona danych osobowych pracowników po ustaniu zatrudnienia – obowiązki pracodawcy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 430 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl