Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym III edycja

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 18.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce – założenia zmiany zawarte w tzw. Ustawie 2.0. Nowe uprawnienia, przywileje i obowiązki szkół wyższych m.in.: prowadzenie kształcenia oraz badań naukowych; nadawanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego. Federalizacja uczelni i Jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki zamiejscowe oraz status „KNOW”.
 2. Ustrój uczelni wyższej. Tworzenie, likwidacja, przekształcanie i konsolidacja uczelni. Statut i inne akty wewnętrzne. Struktura organizacyjna i organy uczelni, kompetencje oraz tryb ich powoływania.
 3. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym . Spółki celowe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości i inne.
 4. Gospodarka finansowa uczelni wyższej.
 5. Organizacja kształcenia; obszary kształcenia; kierunki studiów; profile i poziomy kształcenia; system ECTS – założenia nowego procesu kształcenia. Ewaluacja jakości kształcenia.
 6. Nowe wymagania względem pracowników uczelni dotyczące m.in.: stanowisk; formy zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Minimum kadrowe i oświadczenie; centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
 7. Prawa i obowiązki studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.